Velkommen til Demo´s whistleblowerordning


Her kan ansatte og faste samarbejdspartnere indberette om mistanke om overtrædelse af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som er i offentlighedens interesse at få frem i lyset.

Whistleblowerordningen hverken kan eller skal erstatte den direkte og daglige kommunikation, der foregår som en naturlig del af et tillidsbaseret samarbejde. Ordningen er alene tænkt som en ventil til at indberette om grovere forhold, der enten ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, og/eller hvor der er behov for at sikre anonymitet til en indberetter.

Du har mulighed for at indberette anonymt til ordningen, men vi opfordrer dig til at oplyse dit navn, idet vi til enhver tid vil behandle din indberetning fortroligt.

Personer, der indberetter til whistleblowerordningen, er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med selve indberetningen, herunder afskedigelse og ufordelagtig behandling under forudsætning af, at indberetningerne er indgivet i god tro.

Vær opmærksom på, at bevidst ukorrekt information aldrig må indberettes til whistleblowerordningen.

Læs mere her:


Tidligere- og aktive ansatte samt faste samarbejdspartnere.

Ordningen kan også bruges af tidligere ansatte og personer, der har været ansøgere til, eller endnu ikke er tiltrådt, en stilling.

Medlemmer af bestyrelsen, praktikanter samt faste samarbejdspartnere, som Demo indgår i kontraktforhold med og disses ansatte, kan ligeledes bruge ordningen.

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette om enhver overtrædelse af EU-retten samt alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, der har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted hos Demo eller forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Det vil typisk omfatte følgende:
  • Strafbare forhold, som fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, underslæb og bedrageri.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, som fx forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, som fx krav om saglighed og magtfordrejningsgrundsætningen.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, som fx retningslinjer for gaver, tjenesterejser eller regnskabsaflæggelse.
  • Bevidst vildledning af ansatte, studerende eller samarbejdspartnere.
  • Seksuel chikane og andre former for chikane eller krænkende handlinger, som defineret i Demo’s politik for håndtering af krænkende adfærd.

Det betyder, at følgende ikke kan indberettes:
  • Klager over samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, opgavevaretagelse eller tilstedeværelse.
  • Forhold om rygning/alkohol/rusmidler, påklædning eller mere hverdagsmæssige forhold.
  • Utilfredshed med eller indsigelser mod løn- og ansættelsesvilkår, beslutningsprocesser eller generelle ledelsesbeslutninger.

Sådanne forhold skal håndteres uden for whistleblowerordningen som udgangspunkt ved henvendelse til nærmeste leder, og er det ikke muligt kan HR eller en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kontaktes.

Indberetninger behandles af en personalejurist i HR, der er udpeget som Demo’s whistlebloweransvarlige. Hvis en indberetning vedrører ansatte eller opgavevaretagelsen i HR, vil indberetningen dog blive behandlet af Demo’s DPO.

Er der tale om en indberetning, der er omfattet af ordningen, følger den whistlebloweransvarlige op på indberetningen ved at indlede en undersøgelse; eventuelt ved inddragelse af yderligere indhentede oplysninger eller dialog med indberetter.

Er der tale om en sag, der kræver nærmere undersøgelse eller iværksættelse af eventuelle andre tiltag, videregiver whistleblowerenheden (inden for rammerne af kravet om anonymitet/fortrolighed) sagen til den chef i Demo, der er ansvarlig for det forhold, der er indberettet om.

Senest 3 måneder fra indberetningens modtagelse giver den whistlebloweransvarlige feedback til indberetter på sagens forløb og udfald.

Du forbliver anonym, når du foretager en indberetning, medmindre du selv har oplyst dit navn eller andre personoplysninger.

Alle indberetninger til whistleblowerordningen behandles fortroligt. Oplyser du dit navn eller andre personoplysninger som en del af indberetningen, vil disse oplysninger alene blive videreformidlet, hvis du eksplicit samtykker heri.

Hvis du har oplyst dine personoplysninger, kan du til enhver tid bede om, at Demo sletter personoplysningerne fra din indberetning.

Vær opmærksom på, at undersøgelse af den hændelse eller adfærd, som du indberetter, kan indebære, at din anonymitet ikke kan opretholdes eksempelvis, hvis nogen kan genkende dig via din beskrivelse af den indberettede hændelse.On-line registrering:

Opret ny indberetning
Eller kontakt:

Niels Høgfeldt
Telefon: 70270284
E-mail: nh@supersystems.dk